Реферат

Реферат Хвороби дихальної системи

Работа добавлена на сайт bukvasha.ru: 2015-10-28

РЕФЕРАТ

на тему:

Хвороби дихальної системи”

План

  1. Роль патогенетичних факторів, навколишнього середовища і шкідливих звичок у виникненні захворювань.

  2. Бронхіти. Визначення, причини виникнення класифікація.

  3. Паталогічні зміни в органах дихання та їх клінічні прояви.

  4. Пневмонія, визначення, причини виникнення, класифікація.

  5. Крупозна пневмонія, визначення, стадії, наслідки.

1. Недостатність дихання — це такий патологічний стан, при яко­му не підтримується нормальний газовий склад крові, а саме: не відбувається нормальна оксигенація крові, що протікає через леге­ні, й не забезпечується адекватне виведення вуглекислоти. Внаслі­док цього напруження О2 в артеріальній крові знижується (гіпоксе­мія), а вуглекислота нагромаджується в організмі (гіперкапнія).

Виділяють дві форми дихальної недостатності: гостру і хроніч­ну. Синдром гострої недостатності розвивається швидко — про­тягом хвилин, годин або днів і має схильність стрімко прогресува­ти.

Хронічна дихальна недостатність харак­теризується повільним наростанням гіпоксемії і гіперкапнії.

Зовнішнє дихання забезпечують три процеси: вентиляція аль­веол, перфузія крові через капіляри легень і дифузія газів (О2 і СО2) через альвеолярну стінку. Порушення кожного з цих про­цесів може спричинити дихальну недостатність.

2. Розрізняють гострий і хронічний бронхіт.

Серед етіологічних факторів гострого запалення бронхів пер­шочергового значення надають вірусам і бактеріям, які виклика­ють респіраторні захворювання.

Гострий бронхіт може бути самостійною нозологічною одини­цею або ж вторинним проявом низки інших хвороб (крупозної пне­вмонії, уремії). У слизовій бронхів розвиваються майже всі форми катарального запалення: серозне, гнійне, фібринозне, фібринозно-геморагічне, слизисте.

Запалення починається із слизової оболонки (ендобронхіт), потім переходить на м'язовий шар (ендомезобронхіт) і в термінальній фазі захоплює всі шари (панбронхіт). Звичайно, запальний про­цес може зупинитись у своєму розвитку на певному шарі.

3. Хронічне запалення бронхів проявляється в таких формах: а) хронічний слизистий або гнійний катар з атрофією слизової, кістозним переродженням залоз і метаплазією призматичного епіте­лію в багатошаровий плоский, б) хронічне продуктивне запалення з утворенням поліпів із грануляційної тканини (поліпозний хронічний бронхіт), в) деформація бронха при дозріванні грану­ляційної тканини, розростання сполучної тканини в м'язовому шарі, склероз і атрофія слизової (деформуючий хронічний бронхіт).

Хронічні бронхіти завжди супроводжуються порушенням дре­нажної функції бронхів, що спричиняє затримку їх вмісту у ниж­ніх відділах, закриття просвіту бронхіол і розвиток бронхолегеневих ускладнень (ателектаз, обструктивна емфізема, хронічна пневмонія, пневмофіброз).

4. Пневмонія — захворювання, яке об'єднує велику групу різ­номанітних за етіологією, патогенезом і морфологічною характе­ристикою запалень респіраторного відділу легень.

Існують три шляхи проникнення збудника пневмонії в легені: бронхогенний, гематогенний і лімфогенний. Перший з них має провідне значення. Спочатку запальний процес захоплює бронхі­оли, а потім поширюється на паренхіму легень (бронхопневмо­нія). Якщо запалення, здебільшого продуктивно-ексудативного характеру, переходить на міжальвеолярні перегородки, говорять про інтерстиціальну пневмонією.

5. Крупозна пневмонія у 95 % випадків викликається пневмо­коком Френкеля, рідше — диплобацилою Фрідлендера, стрепто­коком, стафілококом, паличкою Пфейфера.

Хвороба часто виникає в осіб з алкоголізмом, авітамінозами, серцевою недостатністю, хронічною перевтомою.

Пневмонія починається з не­великого вогнища серозного за­палення в задніх або задньобо­кових відділах легень навколо ко­лоній пневмококів. Запалення поширюється контактним шля­хом і досить швидко захоплює одну або кілька легеневих долей.

Ускладнення крупозної пневмонії поділяють на легеневі й позалегеневі. До перших належать карніфікація, бронхоектазія, абсцедування, гангрена. Позалегеневі ускладнення — це пнев­мококові запальні процеси в різних органах.


1. Реферат Влияние промышленности на окружающую среду
2. Реферат О перспективе сохранения биоразнообразия прибрежно-морских биоценозов в районе мысов Фиолент-Айя
3. Реферат Схема факторов, влияющих на окружающую среду
4. Реферат на тему General Assembly Essay Research Paper General Assembly
5. Сочинение на тему Город неправильных отступлений в прозе Чехова
6. Реферат на тему The University Of Oxford Essay Research Paper
7. Реферат на тему Reality Vs Myth Essay Research Paper Record
8. Курсовая на тему Технология монтажа трубопроводов
9. Презентация Литературное посвящение Чудо русской иконы
10. Реферат на тему American Busniess In The Gilded Age Essay